logo

محصولات

اتوماسیون: بخش اتوماسیون شرکت پارس تابلو از بخشهای پیشرو در زمینه طراحی،تامین و اجرای سیستمهای کنترل و اتوماسیون شامل کنترل صنعتی ، ابزار دقیق ، مخابرات و ارتباطات ، سیستمهای کنترل اطلاعات بوده که همگی توسط نرم افزار کنترل و مدیریت میگردند. محصولات این بخش در شش حوزه PMS,PDCS,SCADA,(PCS,ESD),SAS,(IBS,BMS) شامل طراحی ، تامین تجهیزات و اجرا میباشد.